ప్రామాణిక ఓపెన్ టైప్ ఫైబర్ లేజర్ కోసే యంత్రాన్ని

ప్రామాణిక ఓపెన్ టైప్ ఫైబర్ లేజర్ కోసే యంత్రాన్ని

  • RJ-3015H Heavy Standard Open Type Fiber Laser Cutting Machine
  • RJ-3015E Fiber Laser Metal Cutting Machine with Exchange Table
  • RJ-3015S Economic Open Type Fiber Laser Cutting Machine
  • RJ-3015A Standard Open Type Fiber Laser Cutting Machine