සාම්පල - ජිනන් Ruijie යාන්ත්රික උපකරණ සමාගම,

Ruijie ලේසර් වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

 WZ-YPY-9 WZ-YPY-1 WZ-YPY-4
 WZ-YPY-13  WZ-YPY-10  WZ-YPY-15
 WZ-YPY-11  WZ-YPY-14  WZ-YPY-12
 WZ-YPY-5  WZ-YPY-7  WZ-YPY-8
 WZ-YPY-6  WZ-YPY-2  WZ-YPY-3