කර්මාන්ත අයදුම් පත්රය - ජිනන් Ruijie යාන්ත්රික උපකරණ සමාගම,

Ruijie ලේසර් වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

WZ-HY-1 (1)