සම්මත විවෘත වර්ගය ෆයිබර් ලේසර් කපන යන්ත

සම්මත විවෘත වර්ගය ෆයිබර් ලේසර් කපන යන්ත

  • RJ-3015H Heavy Standard Open Type Fiber Laser Cutting Machine
  • RJ-3015E Fiber Laser Metal Cutting Machine with Exchange Table
  • RJ-3015S Economic Open Type Fiber Laser Cutting Machine
  • RJ-3015A Standard Open Type Fiber Laser Cutting Machine