സാമ്പിളുകളും - ജിങണ് രുഇജിഎ മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണം കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

രുഇജിഎ ലേസർ സ്വാഗതം

 WZ-YPY-9 WZ-YPY-1 WZ-YPY-4
 WZ-YPY-13  WZ-YPY-10  WZ-YPY-15
 WZ-YPY-11  WZ-YPY-14  WZ-YPY-12
 WZ-YPY-5  WZ-YPY-7  WZ-YPY-8
 WZ-YPY-6  WZ-YPY-2  WZ-YPY-3