വ്യവസായം ആപ്ലിക്കേഷൻ - ജിങണ് രുഇജിഎ മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണം കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

രുഇജിഎ ലേസർ സ്വാഗതം

WZ-HY-1 (1)