ម៉ាស៊ីនកាត់ស្ដង់ដារបើកប្រភេទជាតិសរសៃឡាស៊ែរ

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្ដង់ដារបើកប្រភេទជាតិសរសៃឡាស៊ែរ

  • RJ-3015H Heavy Standard Open Type Fiber Laser Cutting Machine
  • RJ-3015E Fiber Laser Metal Cutting Machine with Exchange Table
  • RJ-3015S Economic Open Type Fiber Laser Cutting Machine
  • RJ-3015A Standard Open Type Fiber Laser Cutting Machine