ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាតិសរសៃកាត់ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរ

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាតិសរសៃកាត់ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរ

  • 20w 30W fiber laser printing / fibre laser marking / fiber laser engraving machine for metal